contact  

Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland

Adriaan Roland Holstschool
Loudelsweg 38
1861 TG Bergen NH

Postbus 222
1860 AE Bergen NH

T: 072 - 589 72 19
(08:00 tot 15:00 uur)
T: 072 - 589 62 19
(Voicemail ziekmeldingen)

F: 072 - 589 40 76
E: receptie@arh.nl

www.arh.nl

KvK: 34130234

Ouderraad

Inleiding

De Adriaan Roland Holstschool kent een grote ouderbetrokkenheid. Ouders kiezen bewust voor het vrijeschoolonderwijs en willen betrokken zijn bij de school van hun kinderen. Onze school is er één met veel idealen en ambities. Leerlingen moeten goed onderwijs in een goede organisatie krijgen, maar het gaat om meer dan cijfers alleen.
Onze school is vrij van geest en krijgt te maken met een toename van regelgeving van de overheid en wil zich steeds opnieuw verhouden met de veranderingen van de tijd. Om de identiteit van de school te bewaken, een eigen koers te varen en toch aan regels en wetten van de overheid tegemoet te komen kan het de steun van de ouders goed gebruiken. 

 Functie van de Ouderraad

De Ouderraad is een afvaardiging van alle ouders binnen de school.
De Ouderraad zorgt voor het contact tussen de ouders en de school en is daarmee een loket dat aan twee kanten opent. De ouderraad heeft als doel de school te ondersteunen. De school bestaat uit ambities en een ideaal, uit docenten, leerlingen, een gebouw en ouders. De ouderraad ondersteunt de school om een veilige en inspirerende omgeving te bieden en ondersteunt de school met het uitdragen, toetsen en toepassen van haar ideaal en ambities.

Daarnaast adviseert de Ouderraad de (vestiging) medezeggenschapsraad (VMR) over onderwerpen die vooral voor ouders van belang zijn.

De ouderraad heeft geen wettelijke status, maar de activiteiten van de ouderraad dragen bij aan een goed schoolklimaat.

 Samenstelling van de Ouderraad

Elke klas vaardigt één ouder af voor zitting in de Ouderraad. Indien zich meerdere kandidaten uit een klas aanbieden zal er een vertegenwoordiger gekozen moeten worden.

De Ouderraad heeft een voorzitter en een secretaris en komt 1x per maand bijeen op de woensdagavond (zie schoolagenda op de website).

Van de leden wordt een constructieve, alerte en betrokken houding gevraagd. Ze worden bij toetreding geacht minimaal een jaar mee te doen. De vergaderingen zijn voor niet-leden op verzoek bij te wonen (graag vooraf aanmelden bij de voorzitter).

 Taken van de Ouderraad:

1   Aan de schoolleiding en de VMR advies uitbrengen over allerlei zaken.

2   Klankbord zijn voor de schoolleiding.

3   Stimuleren van betrokkenheid van de ouders bij school

4   Bieden van praktische ondersteuning

5   Brug vormen tussen ouderavonden en schoolbeleid


Het emailadres van de ouderraad is: ouderraad@arh.nl

Laatst bezocht

 

|

Meest bezocht