Reglementen

Hier treft u onze formele regelingen aan. Bij vragen: neem svp contact op met de school.

Klachtenreglement

Onze school heeft een heldere klachtenregeling die erop gericht is om in ieder geval met elkaar in gesprek te blijven. De klachtenregeling heeft een sterk preventief karakter en biedt daarnaast houvast voor het oplossen van concrete klachten.

Download hier de klachtenregeling.

Klokkenluiderregeling

In het kader van goed onderwijsbestuur heeft de school een klokkenluiderregeling. Deze regeling is bedoeld voor het melden van misstanden die niet onder de klachtenregeling vallen. U kunt daarbij denken aan financiële malversaties. De klokkenluiderregeling is te vinden op de website van de school. Laeta Bijvank en Paul van ’t Padje zijn de leden van deze commissie.

Huisregels

De Adriaan Roland Holstschool kent een groot aantal huisregels. Dit zijn de eerste dagelijkse regels die iedereen moet kennen. Deze worden ieder jaar schriftelijk aan alle leerlingen verstrekt en krijgen aandacht in de lessen. Anders dan de overige artikelen in dit statuut kunnen deze huisregels jaarlijks gewijzigd worden.

 

 • Fietsen en brommers staan achter op het schoolplein in de rekken. Zet niets tussen  de gele lijnen op het schoolplein. Deze moeten vrij blijven voor de hulpdiensten.
 • Ga met respect om met het gebouw en de omgeving. We moeten er met elkaar in werken. Nooit schrijven op tafels, muren, e.d. Gooi je afval in de prullenbak, waar je ook bent. Houd het gebouw, de tuin en de schoolomgeving dus schoon!
 • Zorg dat je altijd je pasje bij je hebt. Koorzang kent een aparte absentenregistratie m.b.v. de leerlingenpasjes.
 • Hang je jas aan de kapstok. Geen hoofddeksels op in de klas tenzij bedoeld als religieuze uiting.
 • Alle lesactiviteiten, dus ook excursies, theaterbezoek, e.d., zijn verplicht. Kijk in de jaarplannen of de nieuwsbrief voor de data.
 • Als je te laat bent voor een les, dan moet je je melden bij de receptie. Ben je uit de les gestuurd dan meld je je bij de teamleider of de receptie.
 • Roken doe je bij voorkeur helemaal niet. Op het terrein van de Loudelsweg mag nergens gerookte worden. Bij voorkeur ook niet in de buurt van de school (ivm overlast voor de buren). Roken is voor leerlingen jonger dan 16 jaar niet toegestaan.
 • Mobiele telefoons uitzetten in de lessen. Tijdens proefwerken en (school)examens mag je geen telefoon bij je hebben. Tablets en laptops uitsluitend aanzetten met toestemming van de docent.
  • a: Let op: dus tijdens de lessen staan de telefoons uit en zijn ze niet zichtbaar! Telefoongebruik tijdens de les (dus ook sms-en, internetten, e.d.) zonder toestemming van de docent zal gesanctioneerd worden.
  • b: Het is dus niet toegestaan om beeld- of geluidsopname te maken van welke schoolactiviteit ook, tenzij hier toestemming voor is gegeven door de docent.
  • c: “Social media” vallen onder het pestbeleid van de school. Let dus op wat je over een ander post.
 • Eten en drinken mag niet tijdens de les.
 • Tijdens de lessen is het stil op de gang.
 • Alcohol- en drugsgebruik is ten strengste verboden. Tijdens werkweken: geen alcoholgebruik tot en met het 11e leerjaar, gebruik van alcohol tijdens de eindreis uitsluitend in overleg met de begeleiders en uitsluitend voor 18plussers.
 • Balsporten alleen op het sportveld en wel binnen de hekken van dat sportveld
 • Leerlingen uit de klassen 7 en 8 mogen in lestijd (pauzes en tussenuren) niet het schoolterrein verlaten uitgezonderd voor schoolactiviteiten..

Leerlingstatuut

Hier kun je het leerlingenstatuut downloaden: KLIK HIER. Dit leerlingenstatuut bevat rechten en plichten die gelden voor alle leerlingen van de Adriaan Roland Holstschool.

Dit statuut is in samenspraak met de medezeggenschapsraad (vmr) en een vertegenwoordiging van de leerlingenraad (anders dan de twee vertegenwoordigers van de leerling-vertegenwoordiging in de vmr) tot stand gekomen. Van de leerlingen (en docenten) wordt verwacht dat zij kennis hebben genomen van het leerlingenstatuut en op de hoogte zijn van de inhoud zolang zij zijn ingeschreven op de Adriaan Roland Holstschool.