Organisatie

De Adriaan Roland Holstschool maakt samen met het Geert Groote College (Amsterdam) en de Rudolf Steiner School (Haarlem) deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland. De rectoren van deze drie scholen komen samen met de algemeen directeur/bestuurder elke drie weken bij elkaar om ideeën en ervaringen uit te wisselen en zaken op elkaar af te stemmen. De stichting kent meerdere samenwerkingsvormen op het gebied van personeelswerk, financiën, kwaliteitszorg en efficiency.

Alle technische informatie als jaarverslagen, examenresultaten, doorstroomgegevens, e.d. kunt u vinden op de stichtingssite.

Bestuur

De bestuurder/algemeen directeur van de Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland  is dhr. Wiebe Brouwer – w.brouwer@vsvonh.nl.

Raad van toezicht

De school maakt deel uit van de Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs; deze bestaat uit het Geert Groote College Amsterdam, de Adriaan Roland Holstschool te Bergen en het Rudolf Steiner College Haarlem.

In het kader van Goed Onderwijsbestuur is de Stichting in 2009 overgegaan op een structuur met een algemeen directeur, tevens bestuurder; deze bestuurder is het bevoegd gezag van de stichting. De bestuurder wordt aangesteld en gecontroleerd door de Raad van Toezicht, die vijf keer per jaar met de bestuurder overlegt en verder zoveel contact heeft als nodig voor een goede toezichtrol.

 De bestuurder/ algemeen directeur is de heer Wiebe Brouwer

 De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Wieneke Groot (voorzitter);
  • Annet van den Elzen (secretaris);
  • Mariëll Visbeen;
  • Michel Dingarten;
  • Hans Lap;

 De Raad van Toezicht wordt niet inhoudelijk betrokken bij klachten.

Medezeggenschap

De Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen van de deelnemende scholen zijn vertegenwoordigd. In deze MR worden zaken besproken die voor de hele stichting van belang zijn: strategisch beleid, personeelsbeleid, financieel beleid. Elke school heeft ook een eigen Vestigings Medezeggenschapsraad (VMR). Deze praat en denkt mee over onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de school. Dit varieert van onderwijskundige veranderingen tot vakanties.

Heeft u een vraag voor de MR of de VMR, dan kunt u deze geleding benaderen door een mail te sturen naar dit mailadres: mr@vsvonh.nl
Let op! De (V)MR is geen klachtencommissie maar een orgaan voor advies en inspraak.

Reglement en statuten MR.
Reglement en statuten VMR Adriaan Roland Holstschool.

Management

Hoofdverantwoordelijke voor het management van onze school is de rector, Mark Soree. Via de Nieuwsbrief en via de Ouderraad houdt hij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Binnen de school wordt gewerkt in vier teams. Het eerste team, onder leiding van Anita Hoogmoed, bestaat uit docenten voor de leerjaren 7 en 8 havo/vwo. Het tweede team staat onder leiding van Eva Wollaars en bestaat uit de docenten van de leerjaren 7 t/m 10 vmbo-t. Het derde team staat onder supervisie van Kitty Groot en wordt gevormd door docenten die zich richten op de leerjaren 9 t/m 11 en 12 havo en tenslotte het team 9 t/m 12 vwo, onder leiding van Joppe Kneppers.

Vereniging van vrijescholen

Vereniging van vrijescholen, Diederichslaan 25, 3971 PA, Driebergen.

Tel. 0343-536060, e-mail vereniging@vrijescholen.nl, website www.vrijescholen.nl

De Vereniging van vrijescholen (Vereniging) is een vereniging van besturen van vrijescholen. De activiteiten die de Vereniging op het gebied van onderwijs ontplooit zijn gericht op samenwerking en kwaliteit, voorlichting en communicatie, bestuurlijke en pedagogische aangelegenheden en maatschappelijke ontwikkelingen.

Zij heeft drie taken: vertegenwoordiging én belangenbehartiging bij de overheid (lobby), presentatie naar buiten van het vrijeschoolonderwijs, het binden van haar leden op de ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs en het stimuleren van overleg tussen (groepen van) partners.

Via de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de actualiteiten.