Ouderraad

Inleiding

De Adriaan Roland Holstschool kent een grote ouderbetrokkenheid. Ouders kiezen bewust voor het vrijeschoolonderwijs en willen betrokken zijn bij de school van hun kinderen. Onze school is er één met veel idealen en ambities. Leerlingen moeten goed onderwijs in een goede organisatie krijgen, maar het gaat om meer dan cijfers alleen. Onze school is vrij van geest en krijgt te maken met een toename van regelgeving van de overheid en wil zich steeds opnieuw verhouden met de veranderingen van de tijd. Om de identiteit van de school te bewaken, een eigen koers te varen en toch aan regels en wetten van de overheid tegemoet te komen kan het de steun van de ouders goed gebruiken.

Functie van de Ouderraad

De Ouderraad is een afvaardiging van alle ouders binnen de school. Elke klas vaardigt één ouder af voor zitting in de Ouderraad.  De Ouderraad zorgt voor het contact tussen de ouders en de school en is daarmee een loket dat aan twee kanten opent. De ouderraad heeft als doel de school te ondersteunen en dient tevens als klankbord voor de schoolleiding. De school bestaat uit ambities en een ideaal, uit docenten, leerlingen, een gebouw en ouders. De ouderraad ondersteunt de school om een veilige en inspirerende omgeving te bieden en ondersteunt de school met het uitdragen, toetsen en toepassen van haar ideaal en ambities.

Daarnaast adviseert de Ouderraad de (vestiging) medezeggenschapsraad (VMR) over onderwerpen die vooral voor ouders van belang zijn.

De ouderraad heeft geen wettelijke status, maar de activiteiten van de ouderraad dragen bij aan een goed schoolklimaat. De vergaderingen zijn voor niet-leden op verzoek bij te wonen (graag vooraf aanmelden bij de voorzitter).

De Ouderraad heeft een voorzitter en een secretaris en komt 1 keer per 8 weken bijeen op de woensdagavond (zie schoolagenda).

De Ouderraad is te bereiken via: ouderraad@arh.nl